Recensie – Augustinus en Paulus

Augustinus en Paulus : over de werken van de wet en de werken van de genade : drie commentaren van Augustinus op Paulus’ Brief aan de Romeinen / ingeleid, vertaald en van noten voorzien door Egbert P. Bos.
Zonder de apostel Paulus zou het christendom zoals wij dat kennen, niet zijn ontstaan, terwijl zonder de invloed van de kerkvader Augustinus de christelijke theologie zich nooit zo zou hebben ontwikkeld als is gebeurd. Vandaar dat de auteur zijn aandacht richt op die teksten van Augustinus, waarin hij uitleg geeft van Paulus’ brief aan de Romeinen, zijn belangrijkste geschrift. Het gaat daarin om de verhouding tussen Wet en genade. Kort gezegd: kunnen verdiensten de mens redden of is alles afhankelijk van Gods genade? En in het laatste geval: wat is dan de functie van de Wet? Augustinus volgt Paulus’ visie dat de mens alleen door Gods genade kan worden verlost, maar voegt hieraan toe de genadevolle werking van de Heilige Geest. Deze op zich niet eenvoudige materie weet de auteur in de inleiding helder uiteen te zetten. Hoofddeel van het boek is een vertaling van genoemde geschriften van Augustinus met kort commentaar in voetnoten. Omdat deze teksten nog niet eerder in het Nederlands waren vertaald, is deze goed gedocumenteerde uitgave een aanwinst voor wie in theologie is geïnteresseerd. Met een literatuurlijst en registers op persoonsnamen. Door de heldere schrijfstijl van de auteur is dit boek ook voor niet-theologisch geschoolden toegankelijk.

Recensent: Prof. dr. K.A.D. Smelik

(Visited 31 times, 1 visits today)